Pszichiátria

 

Támogatott lakhatás pszichoszociálisan sérült emberek részére

 

"Ha fáj valami keresd azoknak az embereknek a közelségét, akik szeretnek és akik elviselik a fájdalmadat anélkül, hogy ítélkeznének vagy tanácsot adnának. Ahogy múlik az idő, egyre kevésbé fogsz a tegnap után sóvárogni, és egyre inkább odafigyelsz arra, hogy a ma mit nyújt."

Daniel Gottlieb

 

 

Bemutatkozás

 

Somogy vármegye déli részén, a magyar-horvát határszélen Csurgó és Nagyatád között található Berzence nagyközség. Ezen a településen működik intézményünk a Szeretet Integrált Szociális Intézmény Somogy Vármegye. Otthonunk Berzencén két egységből áll: a pszichoszociálisan sérült 120 lakó számára nyújtott támogatott lakhatásból és a 120 férőhelyes idősek otthona részlegekből.

A támogatott lakhatás szolgáltatást a településbe integráltan 3 db 6 férőhelyes családi házban, 6 db 12 férőhelyes családi házban és egy 15 apartmanból álló 30 férőhelyes apartmanházban nyújtjuk.

Lakóink a napközben nyújtott szolgáltatásokat a település központjában található Szociális Szolgáltató Központban veszik igénybe.

Saját konyhával rendelkezünk, lakóinknak napi háromszori étkezést biztosítunk igény szerint, illetve orvosi javaslatra speciális étrendű étkezést is szolgáltatunk.

 

A lakók

 

Lakóink különböző pszichiátriai diagnózisokkal élő emberek, akik egy komplex támogatási szükségletfelmérést követően, szakértői javaslatra kerülhetnek hozzánk.

 

Szolgáltatásaink

 

A támogatott lakhatás keretein belül a lakók igénye szerint, az alábbi szolgáltatási elemeket biztosítjuk:

Tanácsadás: az igénybe vevő bevonásával történő, jogait, lehetőségeit figyelembe vevő, kérdésére reagáló, élethelyzetének, szükségleteinek megfelelő vélemény-, javaslatkialakítási folyamat, a megfelelő információ átadása valamilyen egyszerű vagy speciális felkészültséget igénylő témában, amely valamilyen cselekvésre, magatartásra ösztönöz, vagy nemkívánatos cselekvés, magatartás elkerülésére irányul,

Esetkezelés: az igénybe vevő, vevők szükségleteinek kielégítésére (problémájának megoldására, illetve céljai elérésére) irányuló, megállapodáson, illetve együttműködésen alapuló, tervszerű segítő kapcsolat, amely során számba veszik és mozgósítják az igénybe vevő, vevők saját és támogató környezete erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat és juttatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák megelőzésébe,

Pedagógiai segítségnyújtás: szocializációs, pedagógiai, andragógiai és gerontológiai eszközökkel végzett tervszerű tevékenység, folyamat, amely olyan viselkedések, attitűdök, értékek, ismeretek és képességek átadásának közvetlen és közvetett módját teszi lehetővé, gyakoroltatja, aminek eredményeként az igénybe vevő lehetőséget kap képességei kiteljesítésére, fejlődésében egy magasabb szint elérésére,

Gondozás: az igénybe vevő bevonásával történő, tervezésen alapuló, célzott segítés mindazon tevékenységek elvégzésében, amelyeket saját maga tenne meg, ha erre képes lenne, továbbá olyan rendszeres vagy hosszabb idejű testi-lelki támogatása, fejlesztése, amely elősegíti a körülményekhez képest legjobb életminőség elérését, illetve a családban, társadalmi státuszban való megtartását, visszailleszkedését,

Étkeztetés: gondoskodás hideg, illetve meleg ételről alkalmilag vagy rendszeresen a szolgáltatást igénybe vevő lakhelyén, szolgáltatónál, egyéb étkezdében vagy közterületen,

Felügyelet: az igénybe vevő lakó- vagy tartózkodási helyén, illetve a szolgáltatásnyújtás helyszínén lelki és fizikai biztonságát szolgáló, személyes vagy technikai eszközzel, eszközökkel biztosított kontroll,

Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás: az igénybe vevő segítése mindennapi életvitelében, személyes környezete rendben tartásában, mindennapi ügyeinek intézésében, valamint a személyes szükségleteinek kielégítésére szolgáló lehetőségek és eszközök biztosítása, ha ezt saját háztartásában vagy annak hiányában nem tudja megoldani,

Szállítás: javak vagy szolgáltatások eljuttatása az igénybe vevőhöz, vagy az igénybe vevő eljuttatása a közszolgáltatások, szolgáltatások, munkavégzés, közösségi programok, családi kapcsolatok helyszínére, ha szükségleteiből adódóan mind ezek más módon nem oldhatók meg,

Készségfejlesztés: az igénybe vevő társadalmi beilleszkedését segítő magatartásformáinak, egyéni és társas készségeinek kialakulását, fejlesztését szolgáló helyzetek és alternatívák kidolgozása, lehetőségek biztosítása azok gyakorlására,

Lakhatás: az életkorhoz, egészségi állapothoz, családi állapothoz vagy helyzethez igazított, rövid vagy hosszú távú lakhatási lehetőség, amely elősegíti a személyes biztonságot és az emberi méltóság megőrzését, a tanulásban, a foglalkoztatásban és a közösségi életben való részvételt, illetve a családtagok közötti kapcsolat fenntartását,

 

Napközbeni ellátás

 

A Szociális Szolgáltató Központban az öntevékenységre, az önsegítésre épülve biztosítjuk a szolgáltatást igénybe vevők igényei alapján a kulturális, szabadidős, tájékoztató, lakossági és családi programok, találkozók szervezését, lebonyolítását. A szolgáltatások körében egyéni, csoportos és pár-terápiákat is szervezünk.

A szolgáltató központban olyan programokat is biztosítunk, melyek lehetővé teszik az ellátást igénybe vevőnek a társadalomba, a korábbi közösségébe történő visszailleszkedését. Ennek keretében a szolgáltató központ programjai nyitottak, kívülállók számára is hozzáférhetőek.

Azoknak a lakóknak, akik képességeik alapján munkaviszonyban foglalkoztathatók, lehetőséget biztosítunk a munkaszerződéses és a fejlesztő-felkészítő munkában való részvételre.

A szociális otthoni élet során előforduló feszültségeket enyhítik a nyári táborozások, országjáró kirándulások, különböző rendezvények, ünnepek, bálok.

 

 

"Az igaz, alázatos minden teremtménnyel együtt érez és mindenkinek ismeri s tiszteli erényeit. S mert semmit és senkit nem becsmérel le, érzi, hogy mindenkinek megvan a maga rejtett értéke. Semmi és senki sincs, ami vagy aki ne volna szükséges e világon. Minden léleknek megvan a maga becse, a maga méze, melyet másban meg nem találni, épp ezért mindenki szeretetre érdemes."

Alexy Elza